Wdrożenie HACCP

Wdrożenie HACCP polega na zastosowaniu w organizacji systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, który pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie powstają na różnych etapach produkcji i dystrybucji żywności. Za zagrożenie uznawane jest wszystko to, co potencjalnie może przynieść szkodę konsumentowi, a nawet wpłynąć negatywnie na jego zdrowie. HACCP w przeciwieństwie do standardowych systemów kontroli jakości stosowanych w zakładach przetwórstwa spożywczego, w których towary niespełniające konkretnych standardów jakościowych eliminowane są poprzez badanie produktu końcowego, pozwala zapobiec powstaniu takich towarów.

Jakie korzyści niesie za sobą wdrożenie systemu HACCP?

System HACCP pomaga firmom w zmniejszeniu ilości wytwarzanych produktów, które nie spełniają kryteriów jakości, poprzez kontrolę wszystkich etapów ich produkcji i dystrybucji. Zwiększa to szansę na eliminację zagrożeń w momencie ich powstawania lub na wczesnym etapie dystrybucji. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uniknąć kosztów związanych z wyprodukowaniem towarów niezgodnych z normami. Pozwala mu to uchronić się także przed stratą klientów oraz problemami wizerunkowymi – co mogłoby nastąpić w efekcie wypuszczenia na rynek niebezpiecznych produktów.

Wdrożenie systemu HACCP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanej żywności. Dlatego fakt posiadania przez firmę certyfikatu HACCP jest dowodem na to, że troszczy się ona o swoich Klientów, dostarczając im wyroby wolne od zagrożeń biologicznych, chemicznych oraz fizycznych. Zobowiązana jest ona bowiem do kontrolowania żywności pod kątem obecności bakterii, ciał obcych, odpowiedniego poziomu świeżości czy też, jej bezpiecznego serwowania lub pakowania. Podobnie jak ISO 9001, system HACCP jest rozpoznawany na całym Świecie.

HACCP jest obowiązkowy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie higieny produktów żywnościowych nakłada na przedsiębiorstwa sektora spożywczego wymóg opracowania, wdrożenia i utrzymania stałych procedur opartych na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest to powszechny i obowiązkowy system, z którym musi zapoznać się cały personel oraz bez którego, żaden lokal gastronomiczny nie może prowadzić działalności.