Wdrażanie ISO 45001

Norma ISO 45001 to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, którego wdrożenie ma pomóc w zarządzaniu działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie organizacji. Wdrażanie ISO 45001 umożliwia wykrywanie potencjalnych przyczyn wypadków i ich eliminowanie, zanim doprowadzą do niepożądanych zdarzeń. Pozwala także na wypracowanie sposobów skutecznego reagowania na niepowołane sytuacje, związane z wystąpieniem wypadków bądź awarii oraz zapobieganie chorobom zawodowym.

Jak przebiega wdrażanie ISO 45001?

Międzynarodowy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001 zastąpił funkcjonujące systemy zgodne ze standardami OHSAS 18001 oraz Polską Normą PN-N 18001. Obecnie proces wdrażania ISO 45001 w przedsiębiorstwie przebiega według następującej kolejności.

Pierwszym etapem jest przeprowadzanie audytu stanu zerowego, polegającego na inwentaryzacji aktualnie stosowanych rozwiązań związanych z wymaganiami normy ISO 45001. Specjaliści przeprowadzają szczegółową analizę zarządzania BHP. Następnie opracowywany jest projekt wdrożeniowy. Kolejne etapy wdrażania ISO 45001 wiążą się z ustanowieniem nowej polityki BHP, przeprowadzaniem oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, a także zdefiniowanie programu realizacji normy.

Dlaczego warto wdrożyć normę ISO 45001?

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przez organizację znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i ogranicza potencjalne koszty, jakie mogą wywołać wypadki bądź awarie w przedsiębiorstwie. System ten może wdrożyć każda firma, zakład produkcyjny bądź organizacja, która chce podjąć działania na rzecz kompleksowego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, jednocześnie dążąc do ciągłej poprawy wydajności, efektywności oraz warunków pracy.

ISO 45001 skupia się na eliminowaniu lub minimalizowaniu ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, co przekłada się na poprawę warunków panujących w firmie i ochronę zdrowia pracowników. Dzięki skoncentrowaniu się na identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem norma ISO 45001 pomaga organizacjom w zmniejszeniu liczby wypadków, urazów i chorób zawodowych. Standard ten zobowiązuje do edukacji i szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, co z kolei zwiększa ich świadomość i zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa.

Dobre zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy może przyczynić się do poprawy ogólnej efektywności operacyjnej, redukując przerwy spowodowane wypadkami czy chorobami zawodowymi. Jest to więc oszczędność również dla samego przedsiębiorcy. Każdy przestój w działaniu firmy generuje bowiem wysokie koszty, a także wpływa negatywnie na relacje z kontrahentami.

Wdrażanie ISO 45001 – zalety

Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy wpływa na poprawę skuteczność stosowania wymagań prawnych. BHP ISO 45001 stawia w centrum działań przedsiębiorstwa zarządzanie BHP i ciągle doskonalenie. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, poprzez odpowiednie infrastruktury oraz program szkoleń, pozwala lepiej rozpoznawać ryzyko zagrożeń związanych z pracą oraz poprawia skuteczność obowiązujących procedur BHP.

Korzyści wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy ISO 45001:

  • poprawa wyników i efektywności BHP,
  • ułatwienie identyfikacji zagrożeń oraz wcześniejszego reagowania,
  • eliminowanie ryzyka związanego z BHP,
  • ograniczenie obrażeń związanych z wypadkami w miejscu pracy,
  • eliminowanie przestojów produkcyjnych,
  • motywacja i zwiększenie zaangażowania pracowników,
  • wykazanie zgodności z wymaganiami prawnymi oraz oczekiwaniami klientów i dostawców.

Oferujemy wdrażanie ISO 45001. Przynosi to wiele istotnych korzyści, które mają wpływ na działanie organizacji. To przede wszystkim ograniczenie ryzyka wpływającego na prowadzenie działalności i ochrona całego przedsiębiorstwa oraz osób w nim pracujących. Norma ISO 45001 jest szansą organizacji na ujednolicenie kierunku strategicznego z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Organizacje, które mają już wdrożone normy zarządzania jakością ISO 9001 oraz środowiskiem ISO 14001, mogą stworzyć spójny, zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem poprzez zarządzanie BHP.

Oferujemy kompleksowe wdrażanie ISO 45001 w firmach z różnych branż. Na początku wykonujemy wstępny audyt i sprawdzamy, jakie zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa muszą zostać wprowadzone w toku realizowanych usług. Dobieramy zakres prac do specyfiki konkretnej organizacji i ustaleń z klientem. Przeprowadzamy również wszystkie niezbędne szkolenia dla pracowników i zarządu. Mają one za zadanie przedstawić charakterystykę wdrażanego systemu i przygotować uczestników do konieczności pracy w nieco inny sposób.

Cena wdrażania BHP ISO 45001 jest wyliczana indywidualnie. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania zlecenia i potrzeb klienta.

Zapraszamy do kontaktu klientów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu ISO 45001. Służymy pomocą w razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty.