Wdrażanie ISO 9001

ISO 9001:2015 to System Zarządzania Jakością przeznaczony dla wszystkich organizacji i przedsiębiorstw, które chcą podnieść poziom jakości wytwarzanych wyrobów i/lub oferowanych usług, poprzez stałe doskonalenie metod i sposobów działania. Wdrażanie ISO 9001 ma na celu osiągnięcie wyników oraz celów dotyczących jakości spełniających potrzeby, oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych.

Jakie korzyści płyną z wdrażania ISO 9001?

Często się zdarza, że przedsiębiorstwa, które nie posiadają jednolitego Systemu Zarządzania Jakością, korzystają przede wszystkim z wiedzy zatrudnianych pracowników, co jednak wiąże się z ryzykiem utraty efektywności w sytuacji rotacji personelu lub nierównego poziomu zaangażowania. Skuteczny proces wdrażania ISO 9001 to najlepsze zabezpieczenie własnej firmy – nawet w sytuacji odejścia pracowników jakość wykonywanych usług lub produkowanych wyrobów nie ulega pogorszeniu. Warto pamiętać, że wdrażanie ISO 9001 to gwarancja ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa. Należy systematycznie wdrażać nowe optymalizacje, aby realizacja procesów produkcyjnych zawsze była konsekwentna i efektywna.

Normy ISO 9001 dotyczą głównie przeprowadzania systematycznych pomiarów (monitoruje się m.in. poziom zadowolenia klientów oraz zgodność właściwości wyrobów z ustalonymi wymogami), nadzoru nad dokumentacją, ustanowienia procesów realizacji produktu, zarządzania zasobami oraz zaangażowania kadry kierowniczej w budowanie systemu podnoszenia jakości. Może je wdrożyć każda firma, bez względu na to, ile pracowników zatrudnia oraz jakie usługi oferuje.

Zalety wdrażania ISO 9001

Dla wielu organizacji uzyskanie certyfikatu ISO 9001 jest konieczne do sprawnego działania. Certyfikat ten nie jest formalnie wymagany, jednak jego uzyskanie jest pozytywnie odbierane podczas negocjacji handlowych i podnosi wiarygodność firmy.

Wdrożenie ISO 9001 wnosi także wiele korzyści wewnątrz organizacji:

  • zwiększa zaangażowanie pracowników w wykonywanie obowiązków,
  • usprawnia podstawowe obszary działania oraz system decyzyjny,
  • obniża koszty działalności,
  • wskazuje jasne i przejrzyste uprawnienia i obowiązki komórek organizacyjnych,
  • zwiększa skuteczność realizacji celów organizacji,
  • motywuje do doskonalenia funkcjonowania organizacji,
  • kształtuje kulturę jakości i skutecznej komunikacji wewnętrznej.

Uzyskanie certyfikatu zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa na rynku, szczególnie wśród zagranicznych i korporacyjnych klientów. Ułatwia także kontakt z bankami, instytucjami państwowymi oraz ubezpieczycielami. To także łatwiejszy dostęp do krajowych i unijnych funduszy pomocowych. Oferujemy też wdrażanie PEFC i innych certyfikatów jakości.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością to systematyczne podejście do ciągłego doskonalenia organizacji. Cele jakościowe powinny charakteryzować się okresowością i terminowością. Muszą być mierzalne i przypisane odpowiednim osobom lub komórkom organizacyjnym. Założone cele, zgodnie z normą ISO 9001, powinny też być realne, biorące pod uwagę zasoby finansowe przedsiębiorstwa, możliwości rynkowe oraz zasób pracowników.