Wdrażanie ISO

ISO, czyli International Organization for Standardization, to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowuje normy dotyczące m.in. jakości wewnętrznych procedur, przepisów i praktyk stosowanych w organizacjach. Przygotowywane przez nią systemy zarządzania jakością są przeznaczone dla firm z konkretnych branż lub mają ogólny charakter, co oznacza, że mogą je zastosować organizacje działające w dowolnym dziale gospodarki. Wdrażanie ISO, czyli implementacja wyżej wymienionych systemów, polega na wprowadzeniu w przedsiębiorstwie szeregu zmian, mających na celu spełnienie wymogów określonych dla danej normy. Firmy, które tego dokonają, mogą się ubiegać o przyznanie odpowiedniego certyfikatu.

Czym są certyfikaty ISO?

Certyfikat ISO to rodzaj zaświadczenia przyznawanego firmom, które poprzez wdrożenie odpowiednich procesów, dostosowały swoje funkcjonowanie do międzynarodowych norm przewidzianych dla konkretnej branży. Potwierdza on tym samym, że posiadające go przedsiębiorstwo zapewnia swoim klientom usługi i produkty, spełniające określone normy jakościowe. Certyfikaty ISO zachowują ważność przez okres 3 lat, do przedłużenia ważności dokumentu niezbędne jest ponowne przeprowadzenie audytu certyfikującego.

Jakie korzyści niesie za sobą posiadanie certyfikatu ISO?

Posiadanie przez firmę certyfikatu przyznanego przez międzynarodową organizację podnosi jej prestiż w oczach klientów. Jest to dla nich wyraźny sygnał, że jakość produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo została zweryfikowana przez niezależny podmiot. Dlatego też znacznie chętniej wybierają artykuły firm z certyfikatem ISO. Zmniejsza to bowiem prawdopodobieństwo zakupu wadliwego towaru.

Wdrożenie systemów ISO wpływa pozytywnie nie tylko na wizerunek przedsiębiorstwa, ale także na jego funkcjonowanie. Korzyści, jakie płyną z tego rozwiązania dla firmy, to m.in. poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, uporządkowanie i ustrukturyzowanie działań, adekwatny podział odpowiedzialności wśród kadr, wprowadzenie lub ulepszenie planu zakładanych celów i korzyści czy optymalizacja prowadzonej dokumentacji. Dzięki wprowadzonym zmianom i odpowiednim szkoleniom personelu, które wspierają wdrażanie ISO, zwiększa się w efekcie produktywność całej firmy.

Wdrażanie ISO – zalety

Certyfikaty ISO wzmacniają pozycję rynkową organizacji. Oznacza to, że dana firma spełnia międzynarodowe wymagania i standardy, dzięki czemu zyskuje uznanie na całym świecie. Systemy ISO 9001, 14001 czy 45001 dają dostęp do narzędzi pomocnych w określaniu i optymalizacji procesów przedsiębiorstwa, a to wszystko pozwala redukować i minimalizować ryzyko.

Normy zarządzania jakością ujednolicają procesy przeprowadzane w danej organizacji. Wdrożenia certyfikatów ISO z każdym rokiem są coraz popularniejsze w każdej branży. Dają one bowiem wymierne korzyści wynikające ze zmian w instytucji, w której zostały wdrożone. W połączeniu z sumiennym przestrzeganiem ustalonych procedur i wprowadzeniu kilku koniecznych zmian wdrażanie ISO poprawia działanie przedsiębiorstwa. Wzrastają kompetencje pracowników oraz zostaje usprawniona wewnętrzna komunikacja. Wdrożenie certyfikatu przekłada się na poprawę oferowanych produktów i usług. Wysoki poziom obsługi klienta powoduje, że firma zyskuje coraz większe grono kontrahentów krajowych i zagranicznych. Organizacje mające certyfikowane systemy zarządzania są bardziej wiarygodnym partnerem biznesowym i mają przewagę w działaniach marketingowych. Wielkość zbioru korzyści zależy bezpośrednio od zaangażowania wszystkich pracowników organizacji, a w szczególności ważne jest kierownictwo, które powinno być przykładem i kształtować wartości systemów zarządzania. Bardzo często wyrobienie ISO jest warunkiem przystąpienia do negocjacji lub przetargów.

Norma PN-N 18001 a ISO 45001

Opublikowana w dniu 12 marca 2018 norma dotycząca Zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ISO 45001 od marca 2021 całkowicie zastąpiła dotychczasową normę PN-N 18001. Normę ISO 45001 ze względu na podobną strukturę do innych norm ISO, w tym ISO 9001 i ISO 140001, znacznie łatwiej z nimi zintegrować.

Jak przebiega wdrażanie ISO?

Wdrażanie ISO to proces realizowany zgodnie z określoną kolejnością:

  1. Audyt wstępny – na tym etapie sprawdza się sposób funkcjonowania organizacji i jej aktualną zgodność z wymaganiami danego certyfikatu. Krok ten nie jest niezbędny, ale znacznie ułatwia planowanie kolejnych prac.
  2. Projektowanie systemu – obejmuje tworzenie Księgi Jakości i procedur systemowych. Na tym etapie przygotowuje się potrzebne dokumenty i wyjaśnia wymagania normy ISO.
  3. Wdrążanie systemu – polega na wdrożeniu ustalonych praktyk. Zadanie o należy do kierownictwa firmy i naszego specjalisty. Czuwamy, by proces ten przebiegał w odpowiedni sposób.
  4. Audyt wewnętrzny – może go przeprowadzić ustanowiony przez firmę Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania ISO lub inne wyznaczone osoby. Najczęściej to my zajmujemy się tą czynnością. W razie wykrycia niezgodności z wymaganiami normy wskazujemy, jakie działania korygujące należy podjąć.
  5. Audyt certyfikujący – to ostatni etap, który wiąże się z koniecznością złożenia wniosku do odpowiedniej jednostki certyfikującej. Specjaliści sprawdzają, czy funkcjonowanie jednostki jest zgodne z wymaganiami danej normy. Jeśli tak, firmie przyznawany jest certyfikat.

Oferujemy kompleksowe wdrażanie ISO. Kolejność wykonywanych przez nas prac może delikatnie różnić się w zależności od charakterystyki danej organizacji oraz wybranej normy.

 

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001