Wdrażanie ISO

ISO, czyli International Organization for Standardization to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowuje normy dotyczące m.in. jakości wewnętrznych procedur, przepisów i praktyk stosowanych w organizacjach. Przygotowywane przez nią systemy zarządzania jakością są przeznaczone dla firm z konkretnych branż lub też mają ogólny charakter, co oznacza, że mogą je zastosować organizacje, działające w dowolnym dziale gospodarki. Wdrażanie ISO, czyli implementacja wyżej wymienionych systemów, polega na wprowadzeniu w przedsiębiorstwie szeregu zmian, mających na celu spełnienie wymogów określonych dla danej normy. Firmy, które tego dokonają, mogą się ubiegać o przyznanie odpowiedniego certyfikatu.

Czym są certyfikaty ISO?

Certyfikat ISO to rodzaj zaświadczenia przyznawanego firmom, które poprzez wdrożenie odpowiednich procesów, dostosowały swoje funkcjonowanie do międzynarodowych norm przewidzianych dla konkretnej branży. Potwierdza on tym samym, że posiadające go przedsiębiorstwo zapewnia swoim klientom usługi i produkty, spełniające określone normy jakościowe. Certyfikaty ISO zachowują ważność przez okres 3 lat, do przedłużenia ważności certyfikatu niezbędne jest ponowne przeprowadzenie audytu certyfikującego.

Jakie korzyści niesie za sobą posiadanie certyfikatu ISO?

Posiadanie przez firmę certyfikatu przyznanego przez międzynarodową organizację podnosi jej prestiż w oczach klientów. Jest to dla nich wyraźny sygnał, że jakość produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo została zweryfikowana przez niezależny podmiot. Dlatego też znacznie chętniej wybierają artykuły firm, posiadających certyfikaty ISO. Zmniejsza to bowiem prawdopodobieństwo zakupu wadliwego towaru.

Wdrożenie systemów ISO wpływa pozytywnie nie tylko na wizerunek przedsiębiorstwa, ale także na jego funkcjonowanie. Korzyści, jakie płyną z tego dla firmy to m.in. poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, uporządkowanie i ustrukturyzowanie działań, adekwatny podział odpowiedzialności wśród kadr, wprowadzenie lub ulepszenie planu zakładanych celów i korzyści, czy optymalizacja prowadzonej dokumentacji. Dzięki wprowadzonym zmianom i odpowiednim szkoleniom personelu, które wspierają wdrażanie ISO, zwiększa się w efekcie produktywność całej firmy.

ISO 9001

ISO 9001:2015 to System Zarządzania Jakością przeznaczony dla wszystkich organizacji i przedsiębiorstw, które chcą podnieść poziom jakości wytwarzanych wyrobów i/lub oferowanych usług, poprzez stałe doskonalenie metod i sposobów działania. Wdrożenie ISO 9001 ma na celu osiągnięcie wyników oraz celów dotyczących jakości spełniających potrzeby, oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych.

Normy ISO 9001 dotyczą głównie przeprowadzania systematycznych pomiarów (monitoruje się m.in. poziom zadowolenia klientów oraz zgodność właściwości wyrobów z ustalonymi wymogami), nadzoru nad dokumentacją, ustanowienia procesów realizacji produktu, zarządzania zasobami oraz zaangażowania kadry kierowniczej w budowanie systemu podnoszenia jakości. Może je wdrożyć każda firma, bez względu na to ile pracowników zatrudnia oraz jakie usługi oferuje.

ISO 14001

Wdrożenie ISO 14001 ma pomóc przedsiębiorstwom w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko. Dzięki implementacji tej normy mogą one zminimalizować swoje szkodliwe oddziaływanie poprzez efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie prowadzonej działalności i ograniczenie tym samym ilości i szkodliwości generowanych odpadów. Aby uzyskać certyfikat ISO 14001, firma musi wprowadzić odpowiednie działania m.in. w zakresie doboru materiałów produkcyjnych, czy sposobów segregacji odpadów.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego, w sytuacji pogłębiającej się degradacji środowiska i rosnącej o nie społecznej troski staje się coraz częściej warunkiem zawierania transakcji biznesowych i utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku. W efekcie rośnie liczba firm, które przy wyborze swoich dostawców, zwracają uwagę na ich stosunek do środowiska. Mogą to zweryfikować, sprawdzając, czy dane przedsiębiorstwo stosuje się do normy PN-EN ISO 14001:2005. Daje im to bowiem gwarancję, że ich potencjalny partner podjął w swojej organizacji realne działania o proekologicznym charakterze. Co więcej, ma to także ogromny wpływ na wybory zakupowe konsumentów. Klienci chętniej wybierają produkty firm, które prowadzą działalność w sposób możliwie najmniej inwazyjny dla środowiska naturalnego.

Wdrażanie ISO 45001

Norma ISO 45001 to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, którego wdrożenie ma pomóc w zarządzaniu działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie organizacji. Wdrożenie ISO 45001 umożliwia wykrywanie potencjalnych przyczyn wypadków i ich eliminowanie, zanim doprowadzą do niepożądanych zdarzeń. Pozwala także wypracować sposoby skutecznego reagowania na niepowołane sytuacje, związane z wystąpieniem wypadków bądź awarii oraz zapobiegać chorobom zawodowym.

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przez organizację znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i ogranicza potencjalne koszty, jakie mogą wywołać wypadki bądź awarie w przedsiębiorstwie. System ten może wdrożyć, każda firma, zakład produkcyjny bądź organizacja, która chce podjąć działania na rzecz kompleksowego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, jednocześnie dążąc do ciągłej poprawy wydajności, efektywności oraz warunków pracy.

Norma PN-N 18001 a ISO 45001

Opublikowana w dniu 12 marca 2018 norma dotycząca Zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ISO 45001 ma do 11 marca 2021 całkowicie zastąpić dotychczasową normę PN-N 18001. Obie normy zakładają podobne cele, a różnice między nimi nie są duże. Jednak ISO 45001 ze względu na podobną strukturę do innych norm ISO, w tym ISO 9001 i ISO 140001, znacznie łatwiej z nimi zintegrować.

1