Systemy jakości

ISO 9001

System Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2008 jest narzędziem umożliwiającym każdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i/lub oferowanych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. System Zarządzania Jakością (SZJ) to część systemu zarządzania organizacją, która jest ukierunkowana na osiągnięcie wyników odniesionych do celów dotyczących jakości spełniających odpowiednio potrzeby, oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych.

ISO 14001

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w sytuacji pogłębiającej się degradacji środowiska i rosnącej o nie troski, w wielu przypadkach jest warunkiem zawierania transakcji biznesowych i utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku. Coraz więcej firm wybierając swoich dostawców zwraca uwagę na ich stosunek do środowiska, który jest najlepiej wyrażony poprzez stosowanie normy PN-EN ISO 14001:2005.
Celem normy PN-EN ISO 14001:2005 jest pomoc przedsiębiorstwom w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko, minimalizacja szkodliwego oddziaływania oraz efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie prowadzonej działalności.

PN-N 18001

Istotą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie organizacji. Skupia się on na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobiegania chorobom zawodowym.

FSC

Forest Stewardship Council – znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej.
Coraz więcej firm przerabiających surowiec drzewny jak i firm handlowych decyduje się na poddanie certyfikacji kontroli pochodzenia produktu z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na wyroby certyfikowane według standardów ustanowionych przez uznane i globalne systemy certyfikacji – takie jak FSC i PEFC. Organizacje chcące sprzedawać drewno lub wyroby drzewne jako certyfikowane według tych systemów powinny posiadać ważny certyfikat kontroli pochodzenia produktu.
Certyfikacja Kontroli Pochodzenia Produktu (ang chain of custody (CoC)) na zgodność ze standardem FSC-STD-40-004 „Standardy certyfikacji CoC” zapewnia że pochodzenie drewna certyfikowanego zawartego w gotowym wyrobie jest znane i może być śledzone wstecz – aż do miejsca jego pozyskania w lesie. Wszystkie firmy uczestniczące w przerobie i handlu muszą posiadać certyfikaty kontroli pochodzenia produktu (COC) co umożliwia sprzedaż finalnego wyrobu jako certyfikowanego. Certyfikacja lasów oraz produktów drzewnych funkcjonuje w Europie w dwóch systemach. Najwięcej jednostek zrzesza system Forest Stewardship Council – FSC, drugi system to The Pan European Forest Certification Council – PEFC.

PEFC

Certyfikacja PEFC umożliwia oznaczenie i wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC. Zarządzający lasami, żeby moc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC musi uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa przetwarzające i handlujące drewnem muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu CoC. Firmy, które posiadają certyfikat kontroli pochodzenia produktu PEFC i chcą oznaczać swoje wyroby logiem PEFC muszą uzyskać odpowiednią licencję

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Poin, tj. w tłumaczeniu Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) jest systemem, który pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa żywności powstają na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji. Za zagrożenie uważa się wszystko to, co może przynieść szkodę konsumentowi. Tradycyjne systemy kontroli jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego polegają na badaniu produktu końcowego, co umożliwia wyeliminowanie towaru nie spełniającego wymogów jakościowych. System HACCP ma nad nimi tę przewagę, że pozwala na zapobieganie wytwarzaniu nieodpowiednich jakościowo produktów, eliminując zagrożenia w momencie ich powstawania.
Wdrożenie tego systemu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanej żywności. Dlatego certyfikat HACCP jest dowodem, że firma troszczy się o swych Klientów, dostarczając im wyroby wolne od zagrożeń biologicznych, chemicznych oraz fizycznych. Podobnie jak ISO 9001, system HACCP jest rozpoznawany na całym Świecie.
System HACCP jest obowiązkowy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie higieny produktów żywnościowych nakłada na przedsiębiorstwa sektora spożywczego wymóg opracowania, wdrożenia i utrzymania stałych procedur opartych na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

Zakładowa Kontrola Produkcji

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem Dyrektywy 89/106/EWG, którego posiadanie przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez względu na stosowany system oceny zgodności.
System dokumentowania powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewniania jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania całego systemu ZKP.
Stosowanie ZKP jest niezbędne, aby producent mógł oznaczać swoje wyroby znakiem CE lub znakiem B. Na rynek europejski mogą być wprowadzone wyłącznie wyroby zgodne ze zharmonizowanymi normami europejskimi, europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi ustaleniami technicznymi, uznanymi na poziomie UE. System ZKP podlega obligatoryjnemu procesowi certyfikacji.

AQAP

Posiadanie certyfikatu AQAP jest wymagane w przedsiębiorstwach produkujących wyroby lub świadczących usługi w ramach procesu Rządowego Zapewnienia Jakości (Government Quality Assurance – GQA). Ponadto certyfikat ten może być wymagany od dostawców realizujących swoje usługi lub dostarczających wyroby na rzecz wojska.
Korzyści wynikające z funkcjonowania w organizacji systemu zapewnienia jakości zgodnego z AQAP:

Zintegrowane

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (system zarządzania spełniający wymagania co najmniej dwóch norm) jest polecanym i najkorzystniejszym rozwiązaniem dla organizacji, która ma zamiar wprowadzić kilka różnych systemów zarządzania. W zależności od specyfiki branży i planów, jakie organizacja chce zrealizować w danym czasie, wdraża ona zintegrowany system zarządzania składający się z różnych podsystemów. Zazwyczaj podstawą większości takich projektów jest System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Najczęściej integracja dotyczy dwóch lub trzech wybranych systemów. Wiele przedsiębiorstw integruje system zarządzania jakością z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001, systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N/OHSAS 18001, systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, z systemami sektorowymi (ISO 22000, HACCP, GMP, GHP, VDA), wymaganiami AQAP itp.

1